PRIVACY DISCLAIMER (AVG)

Privacyverklaring en Disclaimer

ClubColors B.V. hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. In het kader van het uitvoeren van onze activiteiten kan ClubColors persoonsgegevens van u verwerken. Wij handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder meer zullen wij enkel uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken indien dit op grond van de AVG is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens op passende technische en organisatorische wijze zijn beveiligd.

Alle informatie die wij over u verzamelen, wordt uitsluitend gebruikt om uw (webshop)bestelling te kunnen uitvoeren, om onze service aan u te verbeteren, en om het gebruiksgemak van de inhoud en de diensten op onze website beter bij uw voorkeur aan te laten sluiten. Hiertoe hanteren wij het volgende beleid:

  • wij nemen voldoende technische en organisatorisch maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • wij verzamelen alleen gegevens die onmisbaar zijn voor een optimale kwaliteitsservice dan wel uitlevering van uw bestelling;
  • wachtwoorden zijn voor ClubColors B.V. niet zichtbaar
  • ClubColors B.V. zal uw persoonsgegevens nooit aan derden (anders dan transporteurs) ter beschikking stellen / delen;
  • wij limiteren de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden;
  • wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie;
  • wij verifiëren regelmatig de identiteit van de klanten die ons bellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens;
  • wij vragen u met nadruk om uiterst zorgvuldig met uw login gegevens en wachtwoorden om te gaan om misbruik te voorkomen;
  • wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen.

ClubColors bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij het bewaren van deze gegevens voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Of, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of deze gegevens juist op uw verzoek en met uw toestemming bewaren. Uw persoonsgegevens worden tot maximaal vijf jaar na het sluiten van de laatste overeenkomst bewaard.

ClubColors maakt gebruik van Mollie’s diensten (mollie.com) als betaaldienstverlener (Ideal betalingen) gegevens in deze context kunnen worden gedeeld tussen ClubColors en Mollie.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. U kunt uw privacy verzoek richten aan: info@clubcolors.nl.

Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden en de geldende wetgeving. Wanneer wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zullen wij deze beslissing altijd aan u motiveren.

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter.

 Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. ClubColors B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. ClubColors B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ClubColors B.V.

Slotopmerkingen

ClubColors B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer alstublieft regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ClubColors B.V..